Vesterby Trætekniks vejledning til kap. 5 om brand i BR18

 

I Danmark estimeres det, at der laves byggefejl svarende til 10 milliarder kr. om året (Sjøberg, 2020, Dagens Byggeri). Byggefejl, der kategoriseres som fejl, ud fra BR18 og dertilhørende vejledninger og standarder, som da også kan være en jungle at finde rundt i, hvilket milliardbeløbet vidner om.

Som producent af beklædning (byggemateriale) til indvendige vægge og lofter har vi et ansvar i at kende til samt udbrede viden om de gældende krav til vores produkter i BR18 - i særdeleshed kravene omkring brandsikkerhed. Det følgende skal derfor ses som vores bidrag til at tydeliggøre samt overskueliggøre brandkravene i BR18 til byggematerialer, der påmonteres indvendige vægge og lofter.

Konklusionen kommer dog allerede her: hvad end jeres projekt kræver brandklasse B-s1,d0 eller D-s2,d2, så kan vi producere og levere paneler, der er brandgodkendte for den fulde opbygning, så jeres projekt overholder kravene i BR18.

Se længere nede på siden for dokumenterede branddatablade med godkendte brandklasser af forskellige produkter.


Bygningsreglementet (BR18)

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som konkretiserer byggeloven ift. krav vedrørende sikkerheds-, sundheds- og energimæssige forhold. Bygningsreglementet skal følges som enhver anden lov, så byggeri håndværksmæssigt udføres korrekt og i overensstemmelse med kravene. 
Nuværende bygningsreglement udkom i 2018, hvorfor den går under navnet BR18, men den ændres og tilpasses løbende.

Kap. 5 i BR18 - Brand

Vores interesseområde i BR18 er kap. 5 om brand, hvilket inkluderer § 82 - § 158.
Når man orienterer sig i BR18, er der én del, der omhandler selve kravene samt en anden del som er vejledning til kravene. 
Vi vil i det følgende gøre det tydeligt, hvad der er krav, og hvad der er vejledning.

Overordnet stiller BR18 krav til, at: “byggeri skal have en tilfredsstillende sikkerhed for personer i tilfælde af brand” (BR18, kap. 5, § 82). 
Materialer..., der skal bidrage til brandsikkerheden, skal anvendes og udføres under hensyn til deres brandmæssige egenskaber som varmeudvikling, flammespredning, røgproduktion, produktion af brændende dråber og partikler, nedfald af dele samt brandmodstandsevne og bæreevne” (BR18, kap. 5 § 87).

Netop disse brandmæssige egenskaber måles der på, når vi sender vores produkt, eksempelvis et lamelpanel, til brandprøvning. Afhængig af hvor godt produktet klarer at blive brændt, bestås eller dumpes testen, og der tildeles en brandklasse.

BR18 stiller krav til, at et byggemateriale skal have en bestemt brandklasse afhængig af bygningstype. Således er der eksempelvis skrappere krav til et byggemateriales brandmæssige egenskaber og dermed brandklasse, hvis det skal monteres i et offentligt rum, fx bibliotek eller forsamlingshus med mange menneskers færden, end i et privat hjem.

Brandklassificering af byggematerialer

Et byggemateriale skal altså brandklassificeres gennem brandprøvning.
BR18 arbejder med de europæiske brandklasser (Vejledning til kap. 5 om brand, 2020, kap. 1; 35), som fremgår af standarden DS/EN 13501-1:2018.

Ved brandprøvningen undersøges byggematerialets varmeafgivelse, flammespredning, røgproduktion samt i hvor høj grad, der afgives røg, brændende dråber eller partikler fra materialet (Vejledning til kap. 5 om brand, 2020, kap. 1; 36). Det er her vigtigt at notere sig, at det ifølge ovenstående standard DS/EN 13501-1:2018 er det samlede byggemateriale, der testes og ikke blot enkeltdelene. Således er det ikke nok, at lamelpanelets enkeltdele, fx akustikdug, er brandgodkendte hver for sig - det samlede produkt skal godkendes. 

Når det samlede produkt er brandprøvet, tildeles det en europæisk brandklasse, fx D-s2,d2. 

Der er følgende primærklasser: A1, A2, B, C, D, E, F, hvor klasse A1 er højeste kravniveau, og ikke kombineres med tillægsklasser. 
Klasse A2, B, C, D kombineres altid med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d).

Der anvendes følgende betegnelser for tillægsklasserne
s1 meget begrænset mængde af røgudvikling
s2 begrænset mængde af røgudvikling
s3 intet krav til mængde af røgudvikling

d0 ingen brændende dråber eller partikler
d1 brændende dråber eller partikler i begrænset omfang
d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler 

(Vejledning til kap. 5 om brand, 2020, kap. 1; 37) 

Krav til brandklassificering i BR18


Herunder gives eksempler på hvilke krav der er til brandklassificering af byggematerialer til indvendige overflader i henholdsvis enfamilieshuse, forsamlingslokaler og butikker samt hoteller.

Enfamilieshuse

I enfamiliehuse skal indvendige væg- og loftoverflader udføres mindst som D-s2,d2.

(Vejledning til kap. 5 om brand, 2020, bilag 1A; 4.8).

Forsamlingslokaler, butikker mv.

Er forsamlingslokalet eller butikken på 1 etage og max 150 m2 skal indvendige væg- og loftoverflader udføres mindst som D-s2,d2.
Overstiger forsamlingslokalet eller butikken 1 etage og max 150 m2 skal indvendige væg- og loftoverflader udføres mindst som B-s1,d0.

Der skal være overensstemmelse ml. den bagvedliggende væg- eller loftbeklædnings brandklasse og en fastmonteret panels brandklasse - hvad end det er et lamel/akustikpanel eller perforeret panel. 

I vejledningen fremgår det dog, at 20 % af væg- og loftoverfladerne i de større forsamlingslokaler og butikker må beklædes med byggematerialer med brandklassen D-s2,d2, mens de resterende 80 % byggematerialer skal være med med brandklassen B-s1,d0.
De 20 % byggematerialer med den reducerede brandklasse skal fordeles jævnt.

(Vejledning til kap. 5 om brand, 2020, bilag 4; 4.2.9).

Hoteller mv.

Ved hoteller er højden på bygningen afgørende for krav til indvendige loft- og vægoverfladers byggematerialers brandklasse.

  • En bygning, hvor gulvet i øverste etage er højst 5,5 meter over terræn, skal væg- og loftbeklædning være D-s2,d2.

  • En bygning, hvor gulvet i øverste etage er højst 22 meter over terræn, skal vægbeklædning være D-s2,d2 og loftbeklædning B-s1,d0.

  • En bygning, hvor gulvet i øverste etage er over 22 meter over terræn, skal væg- og loftbekædning være B-s1,d0.

Også ved hoteller mv. gælder accepten af 20 % væg- og loftbeklædning med D-s2,d2 mod de resterende 80 % væg- og loftbeklædning med B-s1,d0, samt at der skal være overensstemmelse ml. den bagvedliggende væg- eller loftbeklædnings brandklasse og en fastmonteret panels brandklasse.

(Vejledning til kap. 5 om brand, 2020, bilag 6; 4.2.9).

Ikke-brandgodkendte byggematerialer på markedet


Det er producentens og leverandørens ansvar at sikre, at byggevarer, der bringes på markedet, overholder de gældende krav (Vejledning til kap. 5 om brand, 2020, kap. 1; 36).

På markedet er der dog mange producenter og leverandører, som sælger et ikke-brandgodkendt lamelpanel/akustikpanel.
Nogle producenter og forhandlere oplyser om den manglende brandgodkendelse, men det er desværre kun et fåtal, der tilbyder kunder denne gennemsigtighed. Kunden må derfor selv være opmærksom herpå.

En tommelfingerregel er, at hvis der ikke nævnes noget om brandgodkendelse, så er produktet højst sandsynligt ikke brandgodkendt. Andre fingerpeg mod manglende brandgodkendelse er, at dugen indeholder plastik, eller at lamellerne består af MDF.
Vi kan godt forstå, at man i vores verden gerne vil genbruge plastik, men genbrug af plastik hører ikke hjemme i et akustikdug. Plastik smelter og vil bidrage til, at ilden løber rigtig hurtigt, og derfor kan et panel med plastik i akustikdugen ikke kunne bestå en brandprøvning.

Herunder ses en brandprøvning af et lamelpanel/akustikpanel fra anden (anonym) producent på markedet, der dumper brandprøvning og ikke kan tildeles en godkendt brandklasse for beklædning til hverken til det offentlige eller private byggeri. På første billede ses det, hvordan ilden er spredt og efter endt test er der intet tilbage af panelet. Derudover var der store problemer med, at brændende lister faldt af panelets konstruktion.

Dumpet brandtest

 
Dumpet brandtest 2


Herunder ses en brandprøvning af et Vesterby FireStop lamelpanel, der består brandprøvning og tildeles brandklasse B-s1,d0, som er den påkrævede brandklasse til offentlig byggeri.

Brandprøvningen er den samme som ovenstående, men det er tydeligt, at ilden ikke har spredt sig, da noget af panelet stadig står tilbage, samt at det brændte område ikke er faldet sammen.
Her ses altså den fulde effekt af, at panelet i sin fulde opbygning er brandhæmmende.

fire1a crop copy


Brandgodkendte byggematerialer hos Vesterby Træteknik

Skulle uheldet være ude, kan paneler, der IKKE lever op til gældende brandklasse, forværre en brand med varmeudvikling, flammespredning, røgproduktion, produktion af brændende partikler samt nedfald af dele. Den risiko bør man ikke løbe, når vi bruger størstedelen af vores tid indendørs i hjemmet, på arbejde, på restaurant, i skole eller andre offentlige institutioner.

Det offentlige er blevet skarpere til at være opmærksomme på, om byggematerialer til indvendige væg- og loftoverflader overholder den påkrævede brandklasse jf. BR18. Vi ser dog ikke samme opmærksomhed, når det kommer til mindre offentlige rum, fx restauranter eller det private hjem.

Vi har udviklet og producerer Vesterby FireStop produktserien, der virker brandhæmmende og er brandgodkendte som B-s1,d0 for den fulde opbygning af panelet i henhold til DS/EN 13501-1:2018.
Paneler, både lamel, perforerede og massive, i Vesterby FireStop serien er altså brandprøvet og godkendt til den ultimative sikreste brandklasse for byggematerialer til indvendige væg- og loftoverflader. 
Vi har patent på Vesterby FireStop produkterne.

Branddatablad for lamel paneler (PDF)

Patent pending /patentanmeldt nr. EP20172684.1

Branddatablad for perforerede paneler (PDF)

Branddatablad for massive paneler (PDF)


Vesterby Træteknik har også brandgodkendt lamel/akustikpanel samt perforeret panel til brandklassen D-s2,d2 for den fulde opbygning af panelet i henhold til
DS/EN 13501-1:2018.

Branddatablad for delvis brandklasse - lamelpanel med akustikdug (PDF)


Vesterby Træteknik producerer og leverer altså lamel/akustikpaneler, perforerede paneler og massive paneler til projekter i det offentlige og private, hvor der ikke gåes på kompromis med brandkravene i BR18.